თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
აზნაუროვი ავეტისი
აზნაუროვი იაკობი სურენი
აზოვკინი პეტრე მიხაილი
აბდუშელაშვილი გიორგი მიხაილი
აზიანცი ავეტიკი კარაპეტი
აივაზიანცი მარტიროსი
აივაზიანცი ტიგრანი მათე
აივაზოვი გრიგორი სერგი
აივაზოვი ერვანი ბაგრატი
აივაზოვი
აირაპეტოვი მარტიროსი
აირატიანცი ფარსადანი ზაქარი
აირაპეტოვი აირაპეტი გასპარი
აირაპეტოვი ხაჩატური არუთინი
აირაპეტოვი სუმბატი სარქისი
აირაპეტოვი არუთინი ვართანი
აირაპეტოვი არდუ პოღოსი
აირაპეტოვი ჯავადი ალექსანდრე
აირაპეტოვი ნიკოლოზი ვართანი
აირაპეტოვი ავეტისი კრიკორი