თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
აგავიანცი ჰოვანესი სააკი
აგაევი მაშადი ალეკბერი
აგაევი მაშადი
აგავალიანცი მიკირტიჩი გრიგორი
აგავალოვი გრიგორი მირზა
აგამალიანცი სტეფანე გავრილი
აგამალოვი ლევანი
აგამალოვი მოსე პოღოსი
აგამალოვი მ? მიკირტიჩი
აგამალოვი მკრტიჩი აგამალი
აგამირზიანი სარქისი
აგამირზოვი ივანე
აგამიროვი კარაპეტი მიკირტი
ნურ-მამედ-ოღლი აგა-მამედი
აგამიანცი სტეფანე აბრაამი
აგამიანცი ავაკი მარქარი
აგაჯანოვი გრიგორი არტემი
აგაჯანოვი სარქისი
აგანჯანოვი აირაპეტი
აგაჟირზოვი სარქისი