თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
დადაშ ფეიზულ-ოღლი მაშადი
დუმბაძე გიორგი