საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
2 ფონდი 1725
ანაწერი 1
საქმე 1
ეკატერინენფელდის გერმანული კოლონიის საეკლესიო საბჭო ეკატერინენფელდის კოლონიის ევანგელისტურ-ლუთერანული საეკლესიო საბჭოს სხდომათა ოქმები გერმანული 1870   1891
3 ფონდი 1725
ანაწერი 1
საქმე 2
ეკატერინენფელდის გერმანული კოლონიის საეკლესიო საბჭო ეკატერინენფელდის კოლონიის ევანგელისტურ-ლუთერანული საეკლესიო საბჭოს სხდომათა ოქმები გერმანული 1891   1808
4 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 1
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა მიმოწერა ბეიგენის სემინარიის მასწავლებლების მოწვევისა და მათი სხვადასხვა კოლონიებში განწესებისა და პასტორის გიუბნერის ჩამოსვლის თაობაზე გერმანული,რუსული 1831   1832
5 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 2
საქართველოში დასახლებულ გერმანულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა მიმოწერა მარიენფელდის კოლონისტის გერგ ადამ დაუტელის, მორების დაგორების დროს გარდაცვალების თაობაზე. გერმანული,რუსული 1831  
6 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 3
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა სხვადასხვა აუცილებელი ნივთების ნიხრი რუსული,გერმანული 1831  
7 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 4
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა საბინაო კომიტეტის მიმოწერა, კომიტეტის კანტორის თანამშრომლების შესახებ მონაცემების მიწოდებისა, თანდართული თანამშრომელთთა სია, რომლებსაც ბინა აქვთ დაქირავებული თბილისში რუსული,გერმანული 1831  
8 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 5
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა მიმოწერა კანტორის თანამშრომელთა დანიშვნა- განთავისუფლების შესახებ. ფორმულარული სიები გერმანული,რუსული 1831   1833
9 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 6
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა უცხოეთის სახელმწიფოების მიმოწერა რუსეთთან, საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების თაობაზე გერმანული,რუსული 1832  
10 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 7
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა მარიენფელდისა და პეტერსდორფის კოლონიებიდან სახელმწიფო ხაზინაში თანხის შეტანის უწყისი გერმანული,რუსული 1832  
11 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 8
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა მიმოწერა კოლონიებში პურის გაგზავნის თაობაზე გერმანული,რუსული 1833  
12 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 9
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა სახელმწიფო ქონების დეპარტამენტის განკარგულება კოლონისტების სახელზე, უცხოეთში არსებული მემკვიდრეობის მიღების თაობაზე გერმანული,რუსული 1833  
13 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 10
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა მიმოწერა კანტორის თანამშრომელთა განთავისუფლების თაობაზე გერმანული,რუსული 1833  
14 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 11
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა საქართველოს მთავარმართებლის განკარგულება გერმანული კოლონიების კეთილმოწყობის თაობაზე. გერმანული,რუსული 1816  
15 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 12
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა საქმე N12 იხილეთ ფონდში 226 საქმე N255 რუსული,გერმანული 1854  
16 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 13
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა საქართველოში გერმანელ კოლონისტთა მმართველობის კანტორის ზონარგაყრილი ჟურნალი. გერმანული 1832  
17 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 14
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა კოლონიების ზედამხედველის მიწერილობა მმართველობისს კანტორას, კოლონისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე გერმანული,რუსული 1832  
18 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 15
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა შემოსავალ-გასავლის ჟურნალები რუსული,გერმანული 1831  
19 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 16
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა შემოსავლების ჟურნალი რუსული,გერმანული 1832  
20 ფონდი 225
ანაწერი 1
საქმე 17
საქართველოში დასახლებულ კოლონისტთა მმართველობის კანტორა შემოსავლების ჟურნალი რუსული,გერმანული 1833  
21 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 1
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა გერმანულ კოლონიებში შულცებისა და ბეიზიცერებისს თანამდებობეზე დანიშვნა-განთავისუფლების შესახებ გერმანული,რუსული 1838   1846