ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზებში ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტის დედანს ან მის ელექტრონულ ასლს (შემდგომში - დოკუმენტი) მკვლევარი გაეცნობა წერილობითი მიმართვის საფუძველზე ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ნებართვით. ნებართვის მოქმედების ვადა სამი თვეა. ამ ვადის განმავლობაში მიმართვა რეგისტრირებულია მკვლევართა რეესტრში. ვადის ამოწურვის შემთხვევაში ნებართვა გაიცემა მკვლევრის ახალი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.

 

წერილობით მიმართვაში მითითებული უნდა იყოს: 

 

  • მკვლევრის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სამუშაო ან სასწავლო ადგილი, საკონტაქტო ინფორმაცია - მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტის მისამართი, სამუშაო თემა და მისი ქრონოლოგიური ჩარჩოები. მიმართვა აგრეთვე უნდა შეიცავდეს მკვლევრის სამუშაო ან სასწავლო მიზნიდან გამომდინარე დოკუმენტებთან დაშვების დასაბუთებას. გამონაკლის შემთხვევებში დოკუმენტებთან დაშვება შესაძლებელია სამუშაო ან სასწავლო მიზნის გარეშეც, თუ წერილობით მიმართვაში მითითებული გარემოებები ადასტურებს დაინტერესებული პირის მიერ დოკუმენტების გაცნობის ან/და დოკუმენტიდან ამონაწერის გაკეთების საჭიროებას.

  • წერილობით მიმართვას უნდა დაერთოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

  • სამუშაო თემის შეცვლის შემთხვევაში მკვლევარმა უნდა წარმოადგინოს ახალი წერილობითი მიმართვა. 


მკვლევართა დარბაზში  მკვლევრის დაშვება ხდება წერილობითი მიმართვიდან  (მათ შორის ელ. ფოსტით -  readingroom@archives.gov.ge) 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.


მკვლევრის წერილობითი მიმართვის ნიმუში   ქართული,   English Русский  


მკვლევართა დარბაზებში საარქივო მომსახურების ვადები და საფასური რეგულირდება  ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით.
 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: (+995 32) 237 39 13.

 რეგისტრაციის გვერდი მთავარ გვერდზე დაბრუნება