ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზებში ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტის დედნით ან მისი ელექტრონული პირით (შემდგომში - დოკუმენტი) მკვლევარს შეუძლია ისარგებლოს წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ნებართვით, რომელიც მოქმედებს სამი თვის ვადით. ამ ვადის ამოწურვის შემთხვევაში ნებართვა გაიცემა მკვლევრის ახალი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.

 

წერილობით მიმართვაში მითითებული უნდა იყოს:

 

  • მკვლევრის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სამუშაო ან სასწავლო ადგილი, საკონტაქტო ინფორმაცია - მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტის მისამართი, სამუშაო თემა და მისი ქრონოლოგიური ჩარჩოები. მიმართვა აგრეთვე უნდა შეიცავდეს, მკვლევრის სამუშაო ან სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე, დოკუმენტებთან დაშვების დასაბუთებას. გამონაკლის შემთხვევებში დოკუმენტებთან დაშვება შესაძლებელია სამუშაო ან სასწავლო მიზნების გარეშეც, თუ წერილობით მიმართვაში მითითებული გარემოებები ადასტურებს დაინტერესებული პირის მიერ დოკუმენტების გაცნობის ან/და დოკუმენტიდან ამონაწერის გაკეთების საჭიროებას.

  • წერილობით მიმართვას უნდა დაერთოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

  • სამუშაო თემის შეცვლის შემთხვევაში მკვლევარმა უნდა წარმოადგინოს ახალი წერილობითი მიმართვა.

 

მკვლევართა დარბაზში მკვლევრის დაშვება ხდება წერილობითი მიმართვიდან  (მათ შორის ელ. ფოსტით -  info@archives.gov.ge) 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

მკვლევრის წერილობითი მიმართვის ნიმუში:    ქართული,   English Русский 

 

მკვლევართა დარბაზებში საარქივო მომსახურების ვადები და საფასური რეგულირდება  ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით.

 

ეროვნული არქივის შენობაში მკვლევრის დაშვება ხდება მხოლოდ პირბადის გამოყენებით და კოვიდ რეგულაციების სრული დაცვით.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: 2 - 37 39 13.

 რეგისტრაციის გვერდი მთავარ გვერდზე დაბრუნება