ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:139
კისისხევის მევენახეობის მეურნეობა
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული მთავარი სამმართველოს ტრესტ "სამტრესტი"-ს კისისხევის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1961-1964 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხილისა და მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობის ტრესტ "სამტრესტი"-ს კისისხევის მევენახეობის მეურნეობა - 1964 - 1985 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1961-1985
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:140
ნაფარეულის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა
საქართველოს სსრ კვების მრეწველობის სამინისტროს ტრესტ " სამტრესტი" - ს ნაფარეულის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1939 - 1983 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1983
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:142
გულგულის მეთესლეობის საბჭოთა მეურნეობა
სსრკ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკავშირო გაერთიანება " სოიუზსორტსემოვოშ"-ის რესპუბლიკური გაერთიანება "გრუზსორტსემოვოშ" -ის გულგულის მეთესლეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1975 - 1987 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1976-1987
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:143
ქვემო ხოდაშენის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა
სსრკ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხილისა და მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობის ტრესტის ქვემო ხოდაშენის მევენახეობის მეურნეობა - 1978 - 1979 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თელავის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს ქვემო ხოდაშენის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1979 - 1984 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1978-1984
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:144
ალაზნის მეცხოველეობის სანაშენე საბჭოთა მეურნეობა
საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ალაზნის მეცხოველეობის სანაშენე საბჭოთა მეურნეობა - 1978 - 1983 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1978-1983
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:145
თეთრწყლების მეხილეობა - მეცხოველეობის საბჭოთა მეურნეობა
საქართველოს სსრ სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო კომიტეტის თეთრწყლების საბჭოთა მეურნეობა - 1975 - 1977 წწ; საქართველოს სსრ მეხილეობა - მევენახეობის მეურნეობის ტრესტის თეთრწყლების მეხილეობა - მეცხოველეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1977 - 1983 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1975-1983
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:153
პ / შ:56
თელავის საკოლმეურნეობათაშორისო მეცხოველეობის საწარმოო გაერთიანება
საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეცხოველეობის ტრესტის თელავის საკოლმეურნეობათაშორისო მეცხვარეობის მეურნეობა - 1964 - 1976 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თელავის საკოლმეურნეობათაშორისო მეცხოველეობის საწარმოო გაერთიანება - 1976 - 1983 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1964-1983
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:156
ყარაჯალის ეთერზეთოვანი კულტურების საბჭოთა მეურნეობა
საქართველოს სსრ კვების მრეწველობის სამინისტროს ეთერზეთებისა და ცხიმკარაქის ტრესტ " გრუზრასჟირამასლო" -ს ყარაჯალის ეთერზეთოვანი კულტურების საბჭოთა მეურნეობა - 1969 - 1972 წწ; ეთერზეთებისა და ცხიმკარაქის წარმოების ტრესტ " გრუზრასჟირამასლო" -ს ყარაჯალის ეთერზეთოვანი კულტურების საბჭოთა მეურნეობა - 1972 - 1982 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1970-1982
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:157
თელავის სანერგე საბჭოთა მეურნეობა
საქართველოს სსრ ტრესტ სახელმწიფო სანერგე მეურნეობის თელავის სანერგე საბჭოთა მეურნეობა - 1965 - 1982 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1982
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:158
პ / შ:285
წინანდლის სამთავრობო რეზიდენცია
წინანდლის სამთავრობო რეზიდენცია - 1980 - 2004 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1980-2004
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1980-2004
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:161
პ / შ:60
აკურის მოწინავის სახელობის კოლმეურნეობა
1926 - 1934 წწ. - აკურის ვაზი აშენეს სახელობის კოლმეურნეობა; 1934 - 1993 წწ. - აკურის მოწინავის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1931-1984
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1977
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:162
პ / შ:61
ვანთის ლენინის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1949 წწ. - ვანთის ჩვენი იმედის სახელობის კოლმეურნეობა; 1950 - 1993 წწ. - ვანთის ლენინის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1931-1981
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1971
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:163
პ / შ:62
ბუშეტის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ბუშეტის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-1987
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1988
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:164
პ / შ:77
ქვემო ხოდაშენის შრომის კავშირის სახელობის კოლმეურნეობა
1929 - 1993 წწ. - ქვემო ხოდაშენის შრომის კავშირის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-1970
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1969
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:165
პ / შ:76
წინანდლის სტახანოვის სახელობის კოლმეურნეობა
წინანდლის N 1 კოლმეურნეობა - 1930 - 1937 წწ; წინანდლის სტახანოვის სახელობის კოლმეურნეობა - 1937 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1961
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1961
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:166
პ / შ:79
კისისხევის სოციალიზმის გზის სახელობის კოლმეურნეობა
კისისხევის სოციალიზმის გზის სახელობის კოლმეურნეობა - 1929 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1961
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-1961
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:167
პ / შ:74
შალაურის შრომის (მალენკოვის) სახელობის კოლმეურნეობა
შალაურის რქაწითელის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1934 წწ; შალაურის მალენკოვის კოლმეურნეობა - 1934 - 1957 წწ; შალაურის შრომის სახელობის კოლმეურნეობა - 1957 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-1963
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1963
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:168
შალაურის შრომის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - შალაურის შრომის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1932-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:169
შალაურის დამკვრელის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - შალაურის დამკვრელის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:170
სოფელ შალაურის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - სოფელ შალაურის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:171
კურდღელაურის 26 კომისრების სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - კურდღელაურის 26 კომისრების სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:172
პ / შ:63
კურდღელაურის ფრიდრიხ ენგელსის სახელობის კოლმეურნეობა
კურდღელაურის ფრიდრიხ ენგელსის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1949
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:173
კურდღელაურის ფრიდრიხ ენგელსის (ჩარკვიანის) სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1946 წწ. - კურდღელაურის ახალგაზრდობის მე-20 საერთაშორისო დღის სახელობის კოლმეურნეობა; 1946 - 1952 წწ. - კურდღელაურის ჩარკვიანის სახელობის კოლმეურნეობა; 1952 - 1993 წწ. - კურდღელაურის ფრიდრიხ ენგელსის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1982
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:175
ვარდისუბნის კომინტერნის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ვარდისუბნის კომინტერნის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:176
პ / შ: 64
ვარდისუბნის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა
ვარდისუბნის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1932-1993
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1975