ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:131
პ / შ:131
სოფელ ლელიანის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ლელიანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1940-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ლელიანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ლელიანის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ ლელიანის საკრებულო - 1998 -2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-2005
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:135
პ / შ:135
სოფელ ულიანოვკის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ულიანოვკის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ულიანოვკის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ულიანოვკის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ ულიანოვკის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:137
ლაგოდეხის რაიონის ტყავისა და ნედლეულის დამზადების კანტორა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1955
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:138
პ / შ:138
სოფელ არეშფერანის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის არეშფერანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის არეშფერანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ არეშფერანის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ არეშფერანის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1952-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:139
ლაგოდეხის საცდელი მინდორი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-1956
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:140
პ / შ:140
ლაგოდეხის რაიონის სახელმწიფო ნაკრძალი
ლაგოდეხის რაიონის სახელმწიფო ნაკრძალი - 1912 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-2000
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2000
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:145
სოფელ აფენის საშუალო სკოლა
სოფელ აფენის საშუალო სკოლა - 1953 - 2005 წწ; სოფელ აფენის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-1960
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:146
პ / შ:146
სოფელ გიორგეთის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ორჯონიკიძის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ორჯონიკიძის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ორჯონიკიძის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; სოფელ გიორგეთის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ გიორგეთის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:147
ლაგოდეხის სანოტარო კანტორა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1971
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:148
ლაგოდეხის კინოფიკაცია
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:149
ლაგოდეხის რაიონის სოფელი ვარდისუბნის მანქანა-ტრაქტორთა სადგური
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:150
ლაგოდეხის რაიონის ვეტერინალური ლაბორატორია
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-1959
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:152
ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის ინსპექცია
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:153
პ / შ:153
ლაგოდეხის რაიონის კულტურის განყოფილება
მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს აღმასკომის ლაგოდეხის რაიონის კულტურის განყოფილება - 1947-1991 წწ; ლაგოდეხის რაიონის კულტურის განყოფილება - 1991-2005 წწ; ლაგოდეხის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის ერთიანი სამსახური - 2005 წ. -დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1952-1995
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-2004
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:160
ლაგოდეხის რაიონის საამშენებლო - სამონტაჟო სამმართველო
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1961
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:162
სოფელ ბაისუბნის საშუალო სკოლა
სოფელ ბაისუბნის საშუალო სკოლა -1948 - 2005 წწ; სოფელ ბაისუბნის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:164
სოფელ ყარსუბანის საშუალო სკოლა
სოფელ ყარსუბანის საშუალო სკოლა - 1939-2005 წწ; სოფელ ყარსუბანის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:165
პ / შ:165
ლაგოდეხის საკონსერვო ქარხანა
1958 - 1996 წწ. - ლაგოდეხის საკონსერვო ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1987
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1996
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:167
პ / შ:167
ლაგოდეხის სახალხო კონტროლის რაიონული კომიტეტი
ლაგოდეხის სახალხო კონტროლის რაიონული კომიტეტი - 1965-1991 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1991
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1990
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:170
პ / შ:170
ლაგოდეხის სააქციო საზოგადოება "საქსოფლტექნიკა"
საქართველოს სოფლტექნიკის ლაგოდეხის რაიონული განყოფილება - 1958-1984 წწ; ლაგოდეხის მანქანა-ტრაქტორთა პარკის რემონტისა და ექსპლუატაციის საწარმო - 1984-1998 წწ; ლაგოდეხის სააქციო საზოგადოება "საქსოფლტექნიკა" - 1998-2001 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1999
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-2001
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:171
ლაგოდეხის რაიონის კულტურის სახლი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1966-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:172
ლაგოდეხის რაიონის საგეგმო განყოფილება
ლაგოდეხის რაიონის საგეგმო განყოფილება - 1965-1967 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1967
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:177
ლაგოდეხის რაიონული აფთიაქი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1984
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:178
პ / შ:178
ლაგოდეხის საკოლმეურნეობათაშორისო სამშენებლო საბჭო
ლაგოდეხის საკოლმეურნეობათაშორისო სამშენებლო საბჭო - 1957-1981 წწ; ლაგოდეხის "სოფლმშენკომპლექსი" - 1981-1995 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1957-1981
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1971
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:180
ლაგოდეხის რაიონის საინკუბატორო სადგური
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-1988