ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:177
პ / შ: 65
გულგულის სტალინის სახელობის კოლმეურნეობა
გულგულის სტალინის სახელობის კოლმეურნეობა - 1928 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1975
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1974
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:178
პ / შ:66
კოოპერატივი რუისპირი
რუისპირის ყურძენთავთავის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1991 წწ; აგროფირმა "რუისპირი" -1992-1996 წწ; კოოპერატივი "რუისპირი" - 1996-1997 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-1997
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1997
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:179
რუისპირის საბჭოთა გმირების სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - რუისპირის საბჭოთა გმირების სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1944-1949
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:180
რუისპირის საამური ცხოვრების სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - რუისპირის საამური ცხოვრების სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1941-1948
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:181
რუისპირის დამკვრელ-ყრილობის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - რუისპირის დამკვრელ-ყრილობის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:174
ვარდისუბნის მე-17 პარტყრილობის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ვარდისუბნის მე-17 პარტყრილობის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1950
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფილება
მმ:2
ტ:2
საქართველოს სსრ კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარიატთან არსებული სამშენებლო ტრესტი“საქმშენი” (''გრუზსტროი'')
საქართველოს სსრ მთავრობის სასახლის მშენებლობის კომიტეტი - 27.11.1931-12.1935 წწ; საქართველოს სსრ კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარიატთან არსებული საპროექტო-სამშენებლო ტრესტი - 12.1935-02.11.1936 წწ; საქართველოს სსრ კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარიატთან არსებული სამშენებლო ტრესტი “საქმშენი” - 02.11.1936-10.04.1939 წწ; საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს რესპუბლიკური ტრესტი “საქმშენი” - 01.09.1945-1946 წწ; საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს რესპუბლიკური ტრესტი “საქმშენი” - 1946-01.01.1953 წწ; საქართველოს სსრ საბინაო-სამოქალაქო მშენებლობის სამინისტროს რესპუბლიკური ტრესტი “საქმშენი” - 01.01.1953-27.08.1954 წწ; საქართველოს სსრ საქალაქო და სასოფლო მშენებლობის სამინისტროს სამშენებლო ტრესტი “საქმშენი” - 27.08.1954-06.01.1955 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-1956
ტექნიკური დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-1939
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:182
პ / შ:84
ახატლის ბრძოლის სახელობის კოლმეურნეობა
ახატლის ბრძოლის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1941-1951
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1951
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:183
პ / შ:67
თეთრწყლების დიმიტროვის სახელობის კოლმეურნეობა
თეთრწყლების დიმიტროვის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-1975
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:184
პ / შ: 83
ყარაჯალის მახარაძის სახელობის კოლმეურნეობა
ყარაჯალის მახარაძის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1969
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1944-1969
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:185
პ / შ:75
ნაფარეულის კალინინის სახელობის კოლმეურნეობა
ნაფარეულის კალინინის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1957
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1951
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფილება
მმ:3
ტ:3
პ / შ:3
საქართველოს სსრ მიწათმოწყობის სახალხო კომისარიატის წყალთა მეურნეობის სამმართველო “საქწყალმეურნეობა” (''გრუზვოდხოზ'')
საქართველოს სსრ ეკონომიკურ საბჭოსთან არსებული წყალთა მეურნეობის სამმართველო “საქწყალმეურნეობა” - 30.05.1924-04.05.1932 წწ; საქართველოს სსრ მიწათმოწყობის სახალხო კომისარიატის წყალთამეურნეობის სამმართველო - 04.05.1932-21.07.1934 წწ; საქართველოს სსრ მიწათმოწყობის სახალხო კომისარიატის მარცლოვანი კულტურების სამმართველოს ირიგაციის განყოფილება - 21.07.1934-1934 წწ; საქართველოს სსრ მიწათმოწყობის სახალხო კომისარიატის წყალთამეურნეობის სამმართველო - 1934-1941 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1924-1941
ტექნიკური დოკუმენტების კიდური თარიღები :1926-1940
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1941
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:186
პ / შ:68
იყალთოს რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობა
იყალთოს წითელი ვარსკვლავის სახელობის კოლმეურნეობა - 1928 - 1947 წწ; იყალთოს ჩხუბიანაშვილის სახელობის კოლმეურნეობა - 1947 - 1952 წწ; იყალთოს რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობა - 1952 - 1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1928-1982
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:187
იყალთოს კუიბიშევის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - იყალთოს კუიბიშევის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-1949
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:188
იყალთოს წითელი სხივის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - იყალთოს წითელი სხივის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:189
იყალთოს პოლიტგანყოფილების სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - იყალთოს პოლიტგანყოფილების სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1949
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:190
ნასომხარის ალკკ სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ნასომხარის ალკკ სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1951
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:191
კონდოლის სტალინის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - კონდოლის სტალინის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1987
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფი
მმ:4
ტ:4
საქართველოს სსრ ეკონომიკურ საბჭოსთან არსებული ამიერკავკასიის წყალთა მეურნეობის სამმართველო (“ზაკვოდხოზი”)
საქართველოს სსრ ეკონომიკურ საბჭოსთან არსებული ამიერკავკასიის წყალთა მეურნეობის სამმართველო - 01.02.1923-29.11.1932 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1922-1933
ტექნიკური დოკუმენტების კიდური თარიღები :1923-1932
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფილება
მმ:6
სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს ა. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი (“კიმსი”)
გამოყენებითი მინერალოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქართველოს განყოფილება - 15.02.1929-04.1930 წწ; გამოყენებითი მინერალოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ამიერკავკასიის განყოფილება - 04.1930-09.1934 წწ; გეოლოგიისა და მინერალოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ამიერკავკასიის განყოფილება - 09.1934-04.1935 წწ; მინერალური ნედლეულის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ამიერკავკასიის განყოფილება - 04.1935-08.1936 წწ; მინერალური ნედლეულის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქართველოს განყოფილება - 08.1936-01.1939 წწ; საქართველოს გეოლოგიური სამმართველოს სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება - 01.1939-07.1941 წწ; საქართველოს გეოლოგიური სამმართველოს ცენტრალური ლაბორატორია - 07.1941-30.04.1946 წწ; სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს მინერალური ნედლეულის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქართველოს განყოფილება - 30.04.1946-17.05.1954 წწ; სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი -17.05.1954-05.06.1969 წწ; სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს ა.ა. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი - 05.06.1969 წ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1929-1968
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფილება
მმ:8
ტ:8
სსრკ ენერგეტიკისა და ელექტროფიკაციის სამინისტროს საკავშირო სახელმწიფო საპროექტო-საძიებო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის “ენერგოქსელპროექტი” საქართველოს განყოფილება
"საქელექტროქსელმშენის" საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიურო - 31.05.1947-13.04.61 წწ; საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის საბჭოს საქენერგოს დარგობრივი სამმართველოს სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი “საქენერგოპროექტი” - 13.04.1961-08.01.1963 წწ; სსრკ ენერგეტიკისა და ელექტროფიკაციის სამინისტროს საკავშირო სახელმწიფო საპროექტო-საძიებო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის "ენერგოქსელპროექტის" საქართველოს განყოფილება - 08.01.1963 წ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-1981
ტექნიკური დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-1981
დუშეთი
დუშეთი
მმ: 2
პ / შ:2
დუშეთის რაიონის განათლების განყოფილება
1924 - 1939 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების დუშეთის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის განათლების განყოფილება; 1939 - 31.10.1977 წწ. - მშრომელთა დეპუტატების დუშეთის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის განათლების განყოფილება; 31.10.1977 - 1992 წწ. - სახალხო დეპუტატთა დუშეთის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის განათლების განყოფილება; 1992 - 2006 წწ. - დუშეთის რაიონის განათლების განყოფილება; 2006 წ.-დან - დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1924 - 2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-2006
დუშეთი
დუშეთი
მმ:4
დუშეთის რაიონის ჯანმრთელობის განყოფილება
1925 - 1929 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების დუშეთის სამაზრო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ჯანმრთელობის განყოფილება; 1929 - 1939 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების დუშეთის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ჯანმრთელობის განყოფილება; 1939 - 1957 წწ. - მშრომელთა დეპუტატების დუშეთის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ჯანმრთელობის განყოფილება.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1925 - 1957
კახეთის რეგიონული არქივი
ყვარელი
მმ:1
პ / შ:1
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მშრომელთა დეპუტატების ყვარლის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა ყვარლის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; ყვარლის რაიონის გამგეობა - 1991-2006 წწ; ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2006-2013 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-2013
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2013
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:192
კონდოლის კომუნისტური გზის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - კონდოლის კომუნისტური გზის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1950